Jump to content

Posse

Styret
 • Content Count

  10,947
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  318

Posse last won the day on November 10 2019

Posse had the most liked content!

Community Reputation

12,827

About Posse

 • Rank
  Sinnahippie

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Stabæk

Previous Fields

 • Klubben i mitt hjerte
  Stabæk

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.stabaek.no

Recent Profile Visitors

2,297 profile views
 1. Posse

  Nadderud

  Jeg er ganske sikker på at TV2 har kjørt ut en mobil storskjerm på noen kamper tidligere. Det er jo ikke helt uvanlig på midlertidige event.
 2. Dette minner litt om hvordan krigføring i midtøsten gjøres...
 3. Ærede medlemmer Styret i Stabæk Support innkaller med dette til Årsmøte torsdag 9. januar kl 19:00 på Onkel Blaa. Årsmøtet er Stabæk Supports høyeste organ, og det er her du bør stille om du har innspill, vil påvirke eller bidra. For ordens skyld legger jeg ved vedtektene til Stabæk Support her: VEDTEKTER FOR STABÆK SUPPORT Sist vedtatt på årsmøtet 03.01.2019 Org.nr.: 990 060 193 § 1. NAVN Organisasjonens navn er Stabæk Support. § 2. FORMÅL Formålet med Stabæk Support er på alle tenkelige måter å støtte Stabæk Fotball på veien mot størst mulig sportslig suksess. § 3. UAVHENGIGHET Stabæk Support er en uavhengig supporterklubb for Stabæk Fotball. § 4. INKLUDERING Stabæk Support skal ha stor takhøyde og inkludere alle Stabæk-supportere, herunder subkulturer. § 5. MEDLEMSKAP Alle Stabæk-supportere kan tegne medlemskap i Stabæk Support. Medlemskapet er personlig og gyldig for det året medlemskort er utstedt. Utmelding skal skje skriftlig. § 6. ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER Stabæk Support skal: legge forholdene til rette for best mulig støtte til Stabæk Fotball ved størst mulig oppmøte, sanger, arrangementer etc. arrangere borteturer til Stabæk Fotballs serie- og cupkamper i inn- og utland, såfremt det er økonomisk forsvarlig. arbeide for best mulig tribuneplassering til best mulige vilkår på Stabæk Fotballs hjemmebane. ivareta medlemmenes interesser overfor relevante organer som Stabæk IF, Stabæk Fotball AS, NFF, andre supporterklubber og kamparrangører. arbeide aktivt for supporternes rettigheter gjennom medlemskap i NSA. § 7. MEDLEMMENES RETTIGHETER Stabæk Supports medlemmer: har adgang til Stabæk Supports felt på Stabæk Fotballs hjemmebane. kan delta på borteturer i regi av Stabæk Support. kan delta på medlemsmøter, supportercuper og andre arrangementer i regi av Stabæk Support. skal få fyldig informasjon om Stabæk Supports aktiviteter, primært via www.stabaek.no, www.facebook.com/stabaeksupport, nyhetsbrev per e-post og informasjon via SMS. Rettigheter vil kunne innskrenkes som følge av aldersgrense eller omstendigheter utenfor organisasjonens kontroll. § 8. MEDLEMMENES FORPLIKTELSER Stabæk Supports medlemmer: plikter å holde seg innenfor NSAs regler for god supporterskikk, Stabæks Supports turreglement, samt henstillinger/anvisninger gitt av Stabæk Supports styremedlemmer, turansvarlige og vakter. skal ikke påføre organisasjonen unødige kostnader. skal ikke komme med utsagn som hetser, trakasserer eller krenker noen på grunn av etnisitet eller seksuell orientering. § 9. EKSKLUSJON M.M. Medlemmer som ikke overholder bestemmelsen i § 8 kan ekskluderes fra Stabæk Support, samt holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Eksklusjonssak kan fremmes skriftlig ovenfor styret av et medlem, eller åpnes av styret på eget initiativ. Vedtak om eksklusjon innebærer at medlemmets rettigheter bortfaller og at nytt medlemskap ikke kan tegnes. Eksklusjonen bør være tidsbegrenset og skal stå i rimelig forhold til adferden som sanksjoneres. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert informasjon om hvilket faktum som er lagt til grunn og hvilket punkt i § 8 som er overtrådt. Den som foreslås ekskludert skal få mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og krever 2/3 flertall blant styremedlemmene. Styrets vedtak kan påklages av den ekskluderte. Klagen skal behandles på påfølgende årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Styrets vedtak står frem til klagen er behandlet. Årsmøtets vedtak er endelig. § 10. STYRETS ØKONOMISKE DISPOSISJONER Styret skal foreta forsvarlige økonomiske disposisjoner innenfor budsjettet som er vedtatt av årsmøtet. Økonomiske disposisjoner utover budsjettet som er vedtatt av årsmøtet, kan bare foretas når de anses nødvendige for å fremme organisasjonens formål, jf. § 2, eller for å sikre at organisasjonen overholder sine forpliktelser, jf. § 6. Disposisjonen må være forsvarlig ut fra organisasjonens økonomiske stilling og skal vedtas av et enstemmig styre. § 11. ÅRSMØTE Stabæk Supports øverste organ er årsmøtet som skal avholdes mellom 1. januar og 15. februar hvert år. Innkalling skal skje senest 21 dager før årsmøtet. Stemmeberettigede på ordinært årsmøte er fremmøtte som innehar gyldig medlemskap for foregående år i henhold til § 5. Andre fremmøtte, som er medlemmer året årsmøtet avholdes, har møte og talerett, men ingen stemmerett. Årsmøtet skal ha følgende agenda: Konstituering: a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av saksliste d) Valg av ordstyrer e) Valg av referent Behandling av styrets årsberetning Behandling av regnskap Fastsettelse av neste års kontingent Behandling av budsjett Behandling av innkomne forslag Vedtektsendringer Valg av tillitsmenn: a) 7-9 styremedlemmer b) revisor c) valgkomité § 12. VALG AV STYREMEDLEMMER OG REVISOR Valg av styremedlemmer skal gjennomføres slik at det velges personer med henblikk på hvilken type styreverv kandidatene er egnet til og selv ønsker å ha i styret. Det skal velges blant de kandidater som ønsker samme styreverv. Valg av styremedlemmer gjennomføres på følgende måte: Valgkomiteen og ordstyrer redegjør for de funksjoner som behøves for å drifte Stabæk Support. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Øvrige medlemmer som ønsker å stille til valg annonserer sitt kandidatur. De medlemmer som stiller til valg redegjør for hvilken funksjon de ønsker å inneha som styremedlem. Kandidatene grupperes etter funksjon. Deretter velges det blant kandidatene i disse gruppene. Følgende funksjoner skal konstitueres av årsmøtet: Leder Sikkerhetsansvarlig Turansvarlig Kasserer Revisor Resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, skal styret oppnevne en erstatter. § 13. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. Vesentlige endringer av organisasjonens formål, jf. § 2, krever tilslutning fra alle fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. § 14. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle fremmøtte som er medlemmer ved møtets begynnelse. ALLTID. UANSETT.
 4. Prinsippet om at idrett og alkohol ikke hører sammen har jeg i utgangspunktet ikke noe problem med. Men når idretten utspiller seg på en bane og jeg står på en tribune ved siden av, er dette underholdning for meg, ikke idrett. Og der har vi ganske normalisert forhold til at man kan ta seg et glass. Kan du kjøpe vodka redbull på Latter bør man kunne ta seg en øl på kamp. Kanskje tar det også bort behovet for å vorse seg veldig opp fordi det kommer et opphold i serveringen. Så kan man gjerne komme skeptikere i forkjøpet med at dette ikke betyr at vi ikke skal bowle spritflasker på løpebanen med JR Supportere.
 5. Takk til alle som var der. For en historisk bra stemning vi har hatt på VIF, Ranheim og LSK away den sesongen her. Deilig når alle bare bryter ut av den rigide og konforme NFF-greia og bare lager kjempestemning, med fantastisk synging både fra SS, frivillige og JR Support, med røyk, bluss og flagg høyt hevet, og uten ulykker eller dårlig stemning. Dere er en drømmegjeng! Fy faen jeg er stolt av dere!
 6. Merk også at DSB, etter å ha blitt avkrevd svar på hvilke forskrifter de mener vi "ikke har satt oss godt nok inn i", kommer med en "oppklaring" på sine sider fredag. Her har de trukket fra og lagt til på sitatene fra forskriften slik at det ser ut som om det vi gjør er i strid med loven.
 7. Nå er det bare kaos. Brannvesenet tror det er nedlagt forbud NFF tror det er samme som før DSB sier det kun er lov på indre bane etter forskrift fra 2002 Alle tre var i samme møte for noen dager siden. Og jeg har lest igjennom både "Forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer" og "Brann og eksplosjonsvernloven" og ikke funnet noe om publikum, tribune, indre bane, arrangement eller bluss som underbygger noe av det DSB sier i sine tweets og på sine nettsider om hva som er lov og ikke.
 8. Tiden har kommet der vi ikke lenger kan stå med lua i hånda og tigge om tilliten vi har fortjent. https://www.stabaek.no/klubbene-ma-sta-med-supporterne-sine/
 9. Nå kommer det jo frem at de på balkongen kasta en haug med greier og en potteplante før det rant over, så den saken dør nok ut ganske fort. Men ellers tror jeg det er ganske bred enighet om at bluss på tribunen er bra og bluss alle andre steder ikke er så bra.
 10. Jeg vil tro det fortsatt er marginalt bedre enn å preike ned eller ikke preike om. Hvis du og hoffisking vil være forut for deres tid så kan dere kanskje kjøre gjennomsiktig personvernåpenhetsdrakt? Eldrebølgen virker dere allerede å være godt igang med å markere.
 11. Får vi grønn arm på jubileumsdrakta skal jeg kjøpe en drakt for hver dag i uka. Våt drøm. Og lodd ut noen Kärchere a!
×
×
 • Create New...