Gå til innhold

Posse

Styret
 • Innholdsteller

  10 842
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

 • Dager vunnet

  308

Posse vant dagen sist Desember 4

Posse hadde mest likt innhold!

Omdømme

11 644

Om Posse

 • Rang
  Sinnahippie

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Stabæk

Previous Fields

 • Klubben i mitt hjerte
  Stabæk

Contact Methods

 • Website URL
  http://www.stabaek.no

Nylige profilbesøk

1 756 profilvisninger
 1. Posse

  Nye Nadderud Stadion

  Kortside med tak er nok best for akustikk og for klubben (de tjener mer på et ekstra felt på langsiden, og vi får litt avstand fra trenerbenker og bortesupport). Og så er det jo sykt kult å høre ballen treffe nettmaskene og få utladningen på nært hold da.
 2. Posse

  Nye Nadderud Stadion

  Jeg tenkte vi kunne ha utlufting fra parkeringshus under feltet vårt, da blir det både store mengder god og varm bris OG lukten av ny bil.
 3. Ærede medlemmer Styret i Stabæk Support innkaller med dette til Årsmøte torsdag 3. januar kl 19:00 på Onkel Blaa. Årsmøtet arrangeres som i fjor tidlig på året, årsaken til det er at det beviselig fantes tilstrekkelig publikum som ønsker å se hva som skjer når unge, single mennesker møter eksene sine på stranda, og de betaler meg for å reise ned og filme det igjen nå i januar og februar. Så om jeg skal stå til ansvar for eventuell faenskap som har skjedd gjennom sesongen, må det skje denne torsdagen. For ordens skyld legger jeg ved vedtektene til Stabæk Support her, sist vedtatt på forrige årsmøte: VEDTEKTER FOR STABÆK SUPPORT Sist vedtatt på årsmøtet 04.01.2018 Org.nr.: 990 060 193 § 1. NAVN Organisasjonens navn er Stabæk Support. § 2. FORMÅL Formålet med Stabæk Support er på alle tenkelige måter å støtte Stabæk Fotball på veien mot størst mulig sportslig suksess. § 3. UAVHENGIGHET Stabæk Support er en uavhengig supporterklubb for Stabæk Fotball. § 4. INKLUDERING Stabæk Support skal ha stor takhøyde og inkludere alle Stabæk-supportere, herunder subkulturer. § 5. MEDLEMSKAP Alle Stabæk-supportere kan tegne medlemskap i Stabæk Support. Medlemskapet er personlig og gyldig for det året medlemskort er utstedt. Utmelding skal skje skriftlig. § 6. ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER Stabæk Support skal: legge forholdene til rette for best mulig støtte til Stabæk Fotball ved størst mulig oppmøte, sanger, arrangementer etc. arrangere borteturer til Stabæk Fotballs serie- og cupkamper i inn- og utland, såfremt det er økonomisk forsvarlig. arbeide for best mulig tribuneplassering til best mulige vilkår på Stabæk Fotballs hjemmebane. ivareta medlemmenes interesser overfor relevante organer som Stabæk IF, Stabæk Fotball AS, NFF, andre supporterklubber og kamparrangører. arbeide aktivt for supporternes rettigheter gjennom medlemskap i NSA. § 7. MEDLEMMENES RETTIGHETER Stabæk Supports medlemmer: har adgang til Stabæk Supports felt på Stabæk Fotballs hjemmebane. kan delta på borteturer i regi av Stabæk Support. kan delta på medlemsmøter, supportercuper og andre arrangementer i regi av Stabæk Support. skal få fyldig informasjon om Stabæk Supports aktiviteter, primært via www.stabaek.no, www.facebook.com/stabaeksupport, nyhetsbrev per e-post og informasjon via SMS. Rettigheter vil kunne innskrenkes som følge av aldersgrense eller omstendigheter utenfor organisasjonens kontroll. § 8. MEDLEMMENES FORPLIKTELSER Stabæk Supports medlemmer: plikter å holde seg innenfor NSAs regler for god supporterskikk, Stabæks Supports turreglement, samt henstillinger/anvisninger gitt av Stabæk Supports styremedlemmer, turansvarlige og vakter. skal ikke påføre organisasjonen unødige kostnader. skal ikke komme med utsagn som hetser, trakasserer eller krenker noen på grunn av etnisitet eller seksuell orientering. § 9. EKSKLUSJON M.M. Medlemmer som ikke overholder bestemmelsen i § 8 kan ekskluderes fra Stabæk Support, samt holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Eksklusjonssak kan fremmes skriftlig ovenfor styret av et medlem, eller åpnes av styret på eget initiativ. Vedtak om eksklusjon innebærer at medlemmets rettigheter bortfaller og at nytt medlemskap ikke kan tegnes. Eksklusjonen bør være tidsbegrenset og skal stå i rimelig forhold til adferden som sanksjoneres. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert informasjon om hvilket faktum som er lagt til grunn og hvilket punkt i § 8 som er overtrådt. Den som foreslås ekskludert skal få mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og krever 2/3 flertall blant styremedlemmene. Styrets vedtak kan påklages av den ekskluderte. Klagen skal behandles på påfølgende årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Styrets vedtak står frem til klagen er behandlet. Årsmøtets vedtak er endelig. § 10. STYRETS ØKONOMISKE DISPOSISJONER Styret skal foreta forsvarlige økonomiske disposisjoner innenfor budsjettet som er vedtatt av årsmøtet. Økonomiske disposisjoner utover budsjettet som er vedtatt av årsmøtet, kan bare foretas når de anses nødvendige for å fremme organisasjonens formål, jf. § 2, eller for å sikre at organisasjonen overholder sine forpliktelser, jf. § 6. Disposisjonen må være forsvarlig ut fra organisasjonens økonomiske stilling og skal vedtas av et enstemmig styre. § 11. ÅRSMØTE Stabæk Supports øverste organ er årsmøtet som skal avholdes mellom 1. januar og 15. februar hvert år. Innkalling skal skje senest 21 dager før årsmøtet. Stemmeberettigede på ordinært årsmøte er fremmøtte som innehar gyldig medlemskap for foregående år i henhold til § 5. Andre fremmøtte, som er medlemmer året årsmøtet avholdes, har møte og talerett, men ingen stemmerett. Årsmøtet skal ha følgende agenda: 1. Konstituering: a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av saksliste d) Valg av ordstyrer e) Valg av referent 2. Behandling av styrets årsberetning 3. Behandling av regnskap 4. Fastsettelse av neste års kontingent 5. Behandling av budsjett 6. Behandling av innkomne forslag 7. Vedtektsendringer 8. Valg av tillitsmenn: a) 7-9 styremedlemmer b) kasserer/regnskapsfører c) revisor d) valgkomité § 12. VALG AV STYREMEDLEMMER OG REVISOR Valg av styremedlemmer skal gjennomføres slik at det velges personer med henblikk på hvilken type styreverv kandidatene er egnet til og selv ønsker å ha i styret. Det skal velges blant de kandidater som ønsker samme styreverv. Valg av styremedlemmer gjennomføres på følgende måte: Valgkomiteen og ordstyrer redegjør for de funksjoner som behøves for å drifte Stabæk Support. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Øvrige medlemmer som ønsker å stille til valg annonserer sitt kandidatur. De medlemmer som stiller til valg redegjør for hvilken funksjon de ønsker å inneha som styremedlem. Kandidatene grupperes etter funksjon. Deretter velges det blant kandidatene i disse gruppene. Følgende funksjoner skal konstitueres av årsmøtet: Leder Sikkerhetsansvarlig Medlemsansvarlig Turansvarlig Kasserer Revisor Resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, skal styret oppnevne en erstatter. § 13. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. Vesentlige endringer av organisasjonens formål, jf. § 2, krever tilslutning fra alle fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. § 14. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle fremmøtte som er medlemmer ved møtets begynnelse. ALLTID. UANSETT.
 4. Posse

  Tilskuertall

  NFF sier at sesongstrekking er et mål fordi de mener det vil gavne landslaget, det er ubestridt. Et av NTFs tyngste argumenter for senere seriestart neste år var at nærmest ingen fra ES er på landslaget uansett. 30 lag, cup, sommerferie, internasjonale datoer og et svært varierende klima gjør at denne diskusjonen helt sikkert dukker opp hvert år. Vi spilte dog like mange runder i år som de siste sesongene, så personlig mener jeg droppen i interesse ikke nødvendigvis bare kan settes i sammenheng med at det var snø i de første rundene og kaldt i de siste. Hadde det vært reell gullkamp til slutten hadde det sett helt annerledes ut. Nå gidder ikke engang folk dra på Lerkendal for å se hele Norges The Double Rosenborg. Det er ikke bare på grunn av vær og klima.
 5. Posse

  Tilskuertall

  Nå fikk jeg mange ord i munnen her. Jeg har sagt at jeg for min del heller vil få med meg en kald kamp, enn å gå glipp av en varm kamp. Jeg synes ikke Haugesund hjemme i juli var like spennende eller viktig som Godset hjemme i november. Men vi kan av naturlige årsaker ikke spille alle kampene midt på sommeren. Hvis du spør om hvem som er på NSA-seminaret er det representanter fra supportergruppene, som regel styremedlemmer. Det er i øyeblikket omtrent 37 supporterklubber med mer eller mindre drift. Et par andre ting dere skal vite om denne hovedterminlisten: Styret i NFF får en anbefaling fra en arbeidsgruppe som jobber i ca et halvt år med å utarbeide denne. I denne arbeidsgruppen er det 2 fra NTF, 3 representanter fra klubbene, og 3 fra NFF. Resultatet deres sendes til forbundsstyret og godkjennes som regel. NTF-leiren ønsker sen seriestart og sen avslutning. Landslagsledelsen ønsker tidlig start og sen avslutning, antakelig fordi landslaget vil ha svært viktige kamper tidlig på året (vi har Sverige i mars). Så vet vi også at det er intern uenighet i klubbene der sportslig avdeling vil ha lang sesong og kommersiell avdeling vil ha kort. Tidvis kommer det da folk i administrasjonene rundt omkring (i år var det i Godset ved daglig leder) og ytrer seg om hva akkurat de mener. Om man år etter år bare sitter og brøler at NFF gjør alt galt, da er man kanskje mest opptatt av å høre sin egen stemme.
 6. Posse

  Tilskuertall

  Spar meg. Vi brukte 2 timer på seminar med alle supportergruppene i Norge der de fikk muligheten til å sette opp terminlista slik "vi" vil ha den. Forslagene ble tilnærmet identiske med den opprinnelige lista, fordi det rett og slett ikke var nok ledige helger å plassere runder i. Rundt hvert hjørne står noen og mener at det bare er å gjøre slik og slik, og så langt kan man vel si at treffprosenten for hva som faktisk funker er forholdsvis lav. Derfor, siden det ikke finnes noen quick fix, ba vi alle supporterklubbene om å fortelle hva de helst ville prioritere vekk dersom de ønsket å gjøre sesongen kortere. En del ville kutte litt i ferien, ellers var ikke folk spesielt keene på å flytte helgekamper til midt i uka for at det skulle være noen grader varmere. Det er den tilbakemeldingen vi kunne gi NTF og klubbene i forkant. Så hvis dette i dine ører høres ut som at jeg bare sitter og tenker "jaja, sånn som det er nå er nok så bra som det blir" så kan du ta deg en solskinnsbolle. For min del kan jeg godt ta på stillongs om det er kaldt ute, fremfor at jeg går glipp av en storkamp midt i uka, og kutte litt i sommerferien. Om du vil spille midt i uka og i sommerferien, fint, det er din mening, ærlig sak. Hvis noen overså poenget mitt, det jeg har størst problem med er at folk tror det er enkelt og at NFF bare burde gjøre sånn og sånn. Det er aldri enkelt og bare sånn og sånn. Når man har forstått dét, kan man gjerne ta en ordentlig prat med NTF og klubbene om hvordan vi skal spille fotball. Noe av det vi jobber med i NSA er å gjøre ting lettfattelige, og med terminlista er dette ganske vanskelig. Fordi det finnes nærmest et uendelig antall "jammen hva hvis vi gjør slik" kan vi ikke ha et svar på alt i forkant. Men når det gjelder feks hvilke helger vi ikke kan spille i, eller hvorfor vi skal ha sommerferie og hvem som ønsker akkurat dette, kunne gjerne vært tydeligere når hovedterminlista lanseres. Så kunne ansvaret blitt adressert med litt mer nøyaktighet.
 7. Posse

  Tilskuertall

  I fall du vil ha det utfyllende svaret fra klubben på disse datoene: * 25/4 (onsdag) - kolliderer ikke med noe (Denne er mulig, men blir veldig tette kamper og media ville nok ikke blitt fornøyd. Men ikke umulig.) * 7-9/5 (tir-tor) - samme dager som semifinalene i CL/EL. (Kan være at denne er mulig, men blir 8 kamper i mai og uheldig fra et sportslig synspunkt.) * 1-2/6 (lør-søn) - CL-finale på lørdag, ellers intet problem (VM U-20 og veldig uheldig med serierunde for lag med spillere der. Spesielt for Stabæk.) * 12-13/6 (ons-tor) - ingen kollisjon (VM U-20 og veldig uheldig med serierunde for lag med spillere der. Spesielt for Stabæk. ) * 11-12/9 (ons-tor) - ingen kollisjon (CL og EL kampene går til høsten kl. 18.45 og 20.45. Det betyr at kamper i Norge må være ferdig før dette og starte kl. 16.30. ) * 16-17/10 (ons tor) - ingen kollisjon (Samme som over. ) Så landskapet er komplekst og med mange hensyn. Jeg skjønner at folk vil ha i pose og sekk, men det trigger meg litt at så mange tenker at det er så jævla enkelt og blabla kan ikke bare NFF skjerpe seg blabla. 95% av de jeg snakker med om dette har ikke peiling på hva de snakker om.
 8. Posse

  Tilskuertall

  Så en runde i Europa League-dagene 20.04 og 21.04, runde 10 samtidig med Champions League-finalen, runde 11 i internasjonal periode (det er disse datoene som gjør at eksempelet til kompisen din catcher opp med terminlisten over), runde 14 samtidig som 4. runde i cupen, runde 18 (20/21.07) og 19 (27/28.08) i sommerferien? Kall meg en rent fysisk krakk, men hvis man faktisk setter disse to eksemplene opp mot hverandre så er det helt åpenbart at man kutter sommerferien samt tar noen "snarveier" med CL og internasjonale perioder.
 9. Posse

  Tilskuertall

  Premisset er at det skal spilles 30 runder. Disse rundene må plasseres i en helg der det ikke er sommerferie eller internasjonale datoer. Dersom man vil ha kortere sesong enn dette, vil man måtte spille kamp på onsdag og torsdag også. Kan du beskrive hvordan dette kunne vært annerledes?
 10. Posse

  Tilskuertall

  Mja, vi skal jo ikke gjenta det samme, det blir sen og tidlig start annethvert år og VM i 2022. Det koker ned til den spørreundersøkelsen vi ga dere i starten av sesongen. Vi må ha enten: Færre lag i serien Kortere sommerferie Flere kamper midt i uka Justere når vi begynner Justere når vi avslutter Enn så lenge så svarte de fleste rundt omkring at de ikke ville spiller kamper utenfor helgen, en viss andel var villige til å ofre deler av sommerferien. Hva velger du selv? Den eneste grunnen til at finnene klarer å spille 33 runder raskere enn oss er fordi de kutter ned på enten sommerferie eller spiller kamper midt i uka. Det er ikke noe trylletriks i en slags tåke av NFF og RBK.
 11. Vi håndhever det ikke strengt så lenge vaktsjefen ser at barn holder seg i sikre områder, altså ikke alene helt forrerst med melketennene hvilende på gjerdet og Robin og Mortimer bak seg.
 12. Posse

  Tilskuertall

  Dette med antall lag, helgekamper, sommerferie rundt alle internasjonale datoer osv har vel så mye å gjøre med klubbenes ønsker og medieavtalen. Men skylda havner alltid hos NFF. Sikkert en fin ventil for frustrasjon, men det blir den samme julekonserten år etter år.
 13. Posse

  Turtråd: Aalesund - Stabæk

  Det raser inn med påmeldinger, dette kommer til å bli tidenes bortefelt i Ålesund for vår del.
 14. Posse

  Stabæk på video

  Er du også med hele veien?
×