Jump to content

Leaderboard

Popular Content

Showing most liked content on 01/21/2021 in all areas

 1. Savner virkelig den grønne armen og jeg syns helt oppriktig (er naturligvis helt objektiv her) at det er den kuleste designdetaljen på en norsk fotballdrakt noen sinne. Den ble lagt merke til, den gjorde oss unike og den hadde en helt klar funksjon og mening – armen frontet oss både som annerledesklubb og som miljøpioner i norsk fotball. Når det er sagt, så vil det føles litt hult å tre på seg en splitter ny drakt med grønn arm uten at klubben har en tydelig plan og en miljøsatsing vi stolt kan vise til. Noe som gir armen symbolsk tyngde utover å kun være et nostalgisk nikk til den tiden da Tommy og Tigern herja på Nadderud. Uten sin opprinnelige mening, vil en slik detalj miste mye verdi, så jeg tror timing blir viktig når klubben eventuelt velger å børste støv av den grønne armen igjen. Bare tanken på å høre «Stabæk gir høyrearmen for miljøet» runge over anlegget på ny arena, gir meg frysninger av det gode slaget.
  3 likes
 2. Det kommer helt sikkert til å bli et nytt anlegg på Nadderud. Den store trusselen er at politikerne synes det har blitt for dyrt og vil forenkle prosjektet. I så fall blir det et dårligere stadion og ytterligere forsinkelser. Vi får krysse alt vi har for politikerne er så bestemte at de kjører dette gjennom nå.
  2 likes
 3. Ærede medlemmer Styret i Stabæk Support innkaller med dette til Årsmøte torsdag 11. februar kl 19:00 på internett. Årsmøtet er Stabæk Supports høyeste organ, og det er her du bør stille om du har innspill, vil påvirke eller bidra. Logg deg inn på medlem.stabaek.no for å finne lenke til årsmøtet, samt info om hvordan du kan delta med spørsmål og i avstemninger. I år har vi avventet retningslinjer for å se om det er mulig å avholde fysisk årsmøte, men enn så lenge er ting i det blå. Det er kanskje heller ikke formålstjenlig å avholde et fysisk møte selv om vi kan opprettholde godt smittevern. For ordens skyld legger jeg ved vedtektene til Stabæk Support her: VEDTEKTER FOR STABÆK SUPPORT Sist vedtatt på årsmøtet 03.01.2019 Org.nr.: 990 060 193 § 1. NAVN Organisasjonens navn er Stabæk Support. § 2. FORMÅL Formålet med Stabæk Support er på alle tenkelige måter å støtte Stabæk Fotball på veien mot størst mulig sportslig suksess. § 3. UAVHENGIGHET Stabæk Support er en uavhengig supporterklubb for Stabæk Fotball. § 4. INKLUDERING Stabæk Support skal ha stor takhøyde og inkludere alle Stabæk-supportere, herunder subkulturer. § 5. MEDLEMSKAP Alle Stabæk-supportere kan tegne medlemskap i Stabæk Support. Medlemskapet er personlig og gyldig for det året medlemskort er utstedt. Utmelding skal skje skriftlig. § 6. ORGANISASJONENS FORPLIKTELSER Stabæk Support skal: legge forholdene til rette for best mulig støtte til Stabæk Fotball ved størst mulig oppmøte, sanger, arrangementer etc. arrangere borteturer til Stabæk Fotballs serie- og cupkamper i inn- og utland, såfremt det er økonomisk forsvarlig. arbeide for best mulig tribuneplassering til best mulige vilkår på Stabæk Fotballs hjemmebane. ivareta medlemmenes interesser overfor relevante organer som Stabæk IF, Stabæk Fotball AS, NFF, andre supporterklubber og kamparrangører. arbeide aktivt for supporternes rettigheter gjennom medlemskap i NSA. § 7. MEDLEMMENES RETTIGHETER Stabæk Supports medlemmer: har adgang til Stabæk Supports felt på Stabæk Fotballs hjemmebane. kan delta på borteturer i regi av Stabæk Support. kan delta på medlemsmøter, supportercuper og andre arrangementer i regi av Stabæk Support. skal få fyldig informasjon om Stabæk Supports aktiviteter, primært via www.stabaek.no, www.facebook.com/stabaeksupport, nyhetsbrev per e-post og informasjon via SMS. Rettigheter vil kunne innskrenkes som følge av aldersgrense eller omstendigheter utenfor organisasjonens kontroll. § 8. MEDLEMMENES FORPLIKTELSER Stabæk Supports medlemmer: plikter å holde seg innenfor NSAs regler for god supporterskikk, Stabæks Supports turreglement, samt henstillinger/anvisninger gitt av Stabæk Supports styremedlemmer, turansvarlige og vakter. skal ikke påføre organisasjonen unødige kostnader. skal ikke komme med utsagn som hetser, trakasserer eller krenker noen på grunn av etnisitet eller seksuell orientering. § 9. EKSKLUSJON M.M. Medlemmer som ikke overholder bestemmelsen i § 8 kan ekskluderes fra Stabæk Support, samt holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Eksklusjonssak kan fremmes skriftlig ovenfor styret av et medlem, eller åpnes av styret på eget initiativ. Vedtak om eksklusjon innebærer at medlemmets rettigheter bortfaller og at nytt medlemskap ikke kan tegnes. Eksklusjonen bør være tidsbegrenset og skal stå i rimelig forhold til adferden som sanksjoneres. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert informasjon om hvilket faktum som er lagt til grunn og hvilket punkt i § 8 som er overtrådt. Den som foreslås ekskludert skal få mulighet til å uttale seg før vedtak fattes. Vedtak om eksklusjon fattes av styret og krever 2/3 flertall blant styremedlemmene. Styrets vedtak kan påklages av den ekskluderte. Klagen skal behandles på påfølgende årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Styrets vedtak står frem til klagen er behandlet. Årsmøtets vedtak er endelig. § 10. STYRETS ØKONOMISKE DISPOSISJONER Styret skal foreta forsvarlige økonomiske disposisjoner innenfor budsjettet som er vedtatt av årsmøtet. Økonomiske disposisjoner utover budsjettet som er vedtatt av årsmøtet, kan bare foretas når de anses nødvendige for å fremme organisasjonens formål, jf. § 2, eller for å sikre at organisasjonen overholder sine forpliktelser, jf. § 6. Disposisjonen må være forsvarlig ut fra organisasjonens økonomiske stilling og skal vedtas av et enstemmig styre. § 11. ÅRSMØTE Stabæk Supports øverste organ er årsmøtet som skal avholdes mellom 1. januar og 15. februar hvert år. Innkalling skal skje senest 21 dager før årsmøtet. Stemmeberettigede på ordinært årsmøte er fremmøtte som innehar gyldig medlemskap for foregående år i henhold til § 5. Andre fremmøtte, som er medlemmer året årsmøtet avholdes, har møte og talerett, men ingen stemmerett. Årsmøtet skal ha følgende agenda: Konstituering: a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer b) Godkjenning av innkalling c) Godkjenning av saksliste d) Valg av ordstyrer e) Valg av referent Behandling av styrets årsberetning Behandling av regnskap Fastsettelse av neste års kontingent Behandling av budsjett Behandling av innkomne forslag Vedtektsendringer Valg av tillitsmenn: a) 7-9 styremedlemmer b) revisor c) valgkomité § 12. VALG AV STYREMEDLEMMER OG REVISOR Valg av styremedlemmer skal gjennomføres slik at det velges personer med henblikk på hvilken type styreverv kandidatene er egnet til og selv ønsker å ha i styret. Det skal velges blant de kandidater som ønsker samme styreverv. Valg av styremedlemmer gjennomføres på følgende måte: Valgkomiteen og ordstyrer redegjør for de funksjoner som behøves for å drifte Stabæk Support. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Øvrige medlemmer som ønsker å stille til valg annonserer sitt kandidatur. De medlemmer som stiller til valg redegjør for hvilken funksjon de ønsker å inneha som styremedlem. Kandidatene grupperes etter funksjon. Deretter velges det blant kandidatene i disse gruppene. Følgende funksjoner skal konstitueres av årsmøtet: Leder Sikkerhetsansvarlig Turansvarlig Kasserer Revisor Resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, skal styret oppnevne en erstatter. § 13. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. Vesentlige endringer av organisasjonens formål, jf. § 2, krever tilslutning fra alle fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. § 14. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle fremmøtte som er medlemmer ved møtets begynnelse. ALLTID. UANSETT.
  1 like
 4. Ikke overraskende, men nærmer oss prisen på Intility nå, var ikke den på ca 750mil og nesten dobbel kapasitet? (men dog stygg da.. )
  1 like
 5. Kristian Thorstvedt vs AHO 1-1 til pause
  1 like
 6. Genk møter Gent kl 21 i kveld. Hanche eneste som starter. Thorstvedt på benken. Teller vi med Møller Dæhli er han ikke i troppen.
  1 like
 7. Rosenborg og Brann har alltid 16. mai hjemme fordi de er de eneste som konsekvent klarer å trekke fulle hus den dagen. Og verre er det ikke.
  1 like
 8. Litt ironisk at Mr Local Fagermo ikke ville ha Romsås-gutten til Enga, og at han i stedet endte i Odd..
  1 like
 9. Bør ruste opp sykkelparkeringen ved hovedtribunen et par hakk før man finner frem den grønne armen igjen. Men jeg likte også den grønne armen. Synes også drakten vi har hatt de siste to sesongene er den beste på en god stund
  1 like
 10. Neida, men hvis de andre starter tidligere må vi ha en intressant plan for oppkjøringen slik at vi er bedre trent til sesongstart.
  1 like
 11. Skulle vi tatt en runde til på om Bob Bradely var en bra trener også? 🙂
  1 like
 12. https://www.budstikka.no/stabaek-fotball/dette-sier-stabaek-sjefen-om-lanespillerne/621571!/ Denne kan vel nevnes flere steder men tok den her. -Vi ønsker oss Valsvik videre, men kan bli vanskelig mtp økonomi. -Antonsson er aktuell, grunnet det han leverte(tross få mål). Malmø styrer. Har kontrakt ut året -Botheim ferdig -Maatsen er nok ferdig da vi ønsker yngre spillere i denne posisjonen. -Øveraas er ferdig da kontrakten gikk ut.
  1 like
 13. Azemi-diskusjonen her er ikke den aller mest spennende syns jeg. Han kommer nok ikke tilbake til oss uansett. Jeg har fulgt med på forumet lenge og tenker at vi skal la Franck være Franck på godt og vondt, og ikke la seg provosere av ulike forumbrukeres bruk av ironi, sarkasme og skarpe språk etc. Jeg er rimelig rikker på at endel her inne skriver litt provoserende for å skape temperatur og engasjement. Personlig liker jeg at brukerne her har ulik tilnærming og retorikk, men at det av og til er feilslått. Håper vi fortsatt kan ha gode diskusjoner, men er ikke så begeistret for å gi folk merkelapper som troll eller Judas, Stene etc. 🙂
  1 like
 14. Hva er alt dette snakket om Azemi?? Har ikke han sagt klart ifra at han vil bli i Tromsø? Det siste vi trenger i 2021 er vel en spiss som ikke vil spille for Stabæk.
  1 like
 15. Nå vil de ikke ha pengene våre lenger. I slutten av november fikk jeg gladmeldingen om at sesongkortet for 2020 blir overført til 2021. Da tenkte jeg, (det er langt fra tanke til handling her i gården) at jeg burde bidra litt tilbake. Jeg har jo tross alt sett 3 eller 4 kamper på Nadderud i år, og resten har jeg sett på TV. Spennende har det også vært, i kategoriene grøsser, fjernsynsteateret og barne-TV med Pompel og Pilt i angrep. Men likevel, akkurat nå ville jeg kunne bidra med 1000 kr ekstra. For meg ville det være det samme som at jeg ikke hadde hatt sesongkort i år, men betalte 250 kr for hver av kampene jeg har sett på Nadderud. Jeg vet at man ikke alltid har muligheten til å bidra. Etter 2008 sesongen skyndte jeg meg å kjøpe sesongkort for 2009, selv om jeg visste at 2009 ville bli et jævlig tøft år for meg. Jeg kunne ikke kjøpe sesongkort igjen før i 2013, og vet at situasjonen fort kan snu igjen. I går kom også beskjeden om at den Magiske Tiern var avsluttet. Trenger de ikke pengene lenger? Har de endelig klart å trykke penger selv? Er det for slitsomt for Ingo å gå en tur i banken hvor hver tier vi sender inn? Eller er det ikke lønnsomt å administrere småpenger lenger? Ja vel, men hva med Chixa da? Går det an at jeg bytter mottager på min Magiske Tier så den går til Chixa i stedet? Det hadde jo vært artig å være med å bidra litt for dem også. Den Magiske Tiern koster meg omtrent det samme som et sesongkort kostet på hovedtribunen, og er mye lettere å bidra med Tiern fordi det er et lite beløp hver dag, som mikrosparing. Sesongkort er ofte vanskeligere, for da må jeg ut med hele beløpet midt i julehandelen. Jeg legger dette ut her, for å se om det er flere som tenker i samme baner som meg. Kommer trolig ikke til å delta mer i diskusjonen, for da kommer jeg fort opp i langt over 1 innlegg i året, og det er fali det.
  1 like
This leaderboard is set to Oslo/GMT+01:00
×
×
 • Create New...