Jump to content

Mer liv fra $$


Harald
 Share

Recommended Posts

  • 2 months later...

Hvem er det som er ankeinstans?

 

Edit: Svarer på mitt eget spørsmål her nå. Ser ut som det er et eget ankeutvalg hos forbundet som tar det. 

Edited by Maggs
Link to post
Share on other sites


I teorien er jo NFF en organisasjon for medlemsklubbene. 

Som klubb er det ikke mye å klage over før vi har tatt initiativ til å endre reglene og evt blitt nedstemt. 

For fotballen høres det betydelig enklere ut å ha et internt ankeutvalg i stedet for å ha et innleid rettsvesen.

Link to post
Share on other sites


15 timer siden skrev Posse:

NFF øker alle bøter til Stabæk. 

Stabæk anker alle sammen.

https://www.stabaek.no/nff-oker-alle-stabaeks-boter/

Når Doms- og Sanksjonsutvalget velger å håndheve regelverket på en slik måte at de ilegger klubber bøter, til tross for at klubbene helt opplagt hverken har skyld i konflikten som har oppstått eller har noen mulighet til å forhindre tilfeller, da har utvalget feilet i sin oppgave. Det grenser over til parodisk å håndheve reglementet slik når utvalgets egen organisasjon selv har ureglementert bruk av pyroteknikk på sine arrangementer.

Nå var det vel i alle fall én anke som gikk i Stabæks favør i fjor. Boten på 5000 etter banestormingen i Ålesund da vi reddet plassen i Eliteserien i desember 2018, ble slettet av Ankeutvalget.

Det er nedfelt at klubbene har et objektivt ansvar for sine supportere. Derfor blir det bøter til klubb selv om de umulig kan ha kontroll over alle som er på kamp. På samme måte som NFF som arrangør har et objektivt ansvar når de arrangerer landskamp  - og nylig fikk en bot på 70.000 fordi noen blussa på Ullevaal. 

Fristen for å foreslå regelendringer er 15. november 

Link to post
Share on other sites


Du tenker på fristen for forslag til Fotballtinget rich? Såvidt vi kan se så er sanksjonsreglementet og sikkerhetsbestemmelser utformet av forbundsstyret (ikke Fotballtinget) og kan endres når som helst - og dermed også ikke endres dersom de ikke føler for det. 

Link to post
Share on other sites


1 time siden skrev Posse:

Du tenker på fristen for forslag til Fotballtinget rich? Såvidt vi kan se så er sanksjonsreglementet og sikkerhetsbestemmelser utformet av forbundsstyret (ikke Fotballtinget) og kan endres når som helst - og dermed også ikke endres dersom de ikke føler for det. 

Forbundstinget er NFFs øverste myndighet, og de setter rammene for forbundsstyrets arbeid. Dersom tinget fatter et vedtak kan ikke styret fatte vedtak som er i strid med tingets vedtak. Jeg har ikke sett nærmere på tinget og styrets myndighet og vedtakskompetanse, og vet derfor ikke om det holder med alminnelig flertall eller kvalifisert flertall i tinget for å endre dagens reglement. Men det bør være enkelt å sjekke opp.

https://www.fotball.no/tema/om-nff/forbundstinget/retningslinjer-for-forbundstinget/

Link to post
Share on other sites


1 time siden skrev Potter:

Forbundstinget er NFFs øverste myndighet, og de setter rammene for forbundsstyrets arbeid. Dersom tinget fatter et vedtak kan ikke styret fatte vedtak som er i strid med tingets vedtak. Jeg har ikke sett nærmere på tinget og styrets myndighet og vedtakskompetanse, og vet derfor ikke om det holder med alminnelig flertall eller kvalifisert flertall i tinget for å endre dagens reglement. Men det bør være enkelt å sjekke opp.

https://www.fotball.no/tema/om-nff/forbundstinget/retningslinjer-for-forbundstinget/

Vi sjekket en del i forkant av årets fotballting. Det juristene konkluderte med var at man ikke trengte flertall på fotballtinget for å endre reglementet, fordi dette kan administrasjonen fint gjøre selv. Men det er klart, men kan jo prøve å skape flertall på tinget for et forslag som krever at styret gjør visse endringer (selv om slik jeg leser det er de bare forhindret fra å gjøre nye vedtak), men da må man jo nå ut til x antall breddeklubber.

Link to post
Share on other sites


22 timer siden skrev Posse:

Vi sjekket en del i forkant av årets fotballting. Det juristene konkluderte med var at man ikke trengte flertall på fotballtinget for å endre reglementet, fordi dette kan administrasjonen fint gjøre selv. Men det er klart, men kan jo prøve å skape flertall på tinget for et forslag som krever at styret gjør visse endringer (selv om slik jeg leser det er de bare forhindret fra å gjøre nye vedtak), men da må man jo nå ut til x antall breddeklubber.

 

Jeg er litt usikker på om det du skriver er ment som et argument mot det jeg skriver. Jeg oppfatter det i grunn ikke slik, og resten av innlegget er ment å være en redegjørelse for adgangen til å endre regelverket.

Jeg har hentet ut de bestemmelsene jeg - etter en særs rask gjennomgang av Norges Fotballforbunds lov - anser som relevante. Dere finner de nederst i innlegget. 

Konklusjonen er stadig at det er forbundstinget som er NFFs høyeste organ, og at tinget kan behandle forslag og vedta endringer av lov og reglement. . Det er riktig at forbundstyret har kompetanse til å utforme og endre reglement, men ikke utover de rammene som er gitt av tinget - og heller ikke i strid med de vedtak som fattes av tinget.

På 6.2.2020 den 14.18 skrev Posse:

Du tenker på fristen for forslag til Fotballtinget rich? Såvidt vi kan se så er sanksjonsreglementet og sikkerhetsbestemmelser utformet av forbundsstyret (ikke Fotballtinget) og kan endres når som helst - og dermed også ikke endres dersom de ikke føler for det. 

Ditt ovenstående svar til Rich er med andre ord ikke helt presist. Det er riktig at styret kan endre reglementet, og at man således ikke trenger flertall på fotballtinget for å endre reglementet. Men dette forhindrer altså ikke fotballtinget i å endre reglementet. Det som blir feil i det du skriver er at forbundsstyret kan velge å ikke endre reglementet "dersom de føler for det" - når tinget har vedtatt en endring, så skal endringen gjennomføres.

Richs henvisning til fristen for innsending av forslag til forbundstinget er derfor relevant, og klubben bør vurdere å sende inn et endringsforslag i samarbeid med SS dersom det er ønskelig. Det blir kanskje skutt ned av de aller fleste klubbene (?), men jeg er sikker på at en god del av klubbene - særlig de i eliteserien - ønsker debatten velkommen.

Hvem ønsker ikke å f.eks. se Posse i fri utfoldelse på fotballtinget? Særlig dersom forslaget er fremmet av flere store klubber (f.eks. VIF, Stabæk, LSK).

 

§ 1-2.Organisasjon

(1) Forbundstinget er forbundets lovgivende myndighet og høyeste organ.

(2) Forbundsstyret kan innenfor rammene av denne lov vedta reglementer for forbundets virksomhet.

(3) Forbundsstyret står for forvaltningen av forbundets virksomhet innenfor de rammer som er fastlagt av forbundstinget, og skal påse at de vedtak som er fattet av forbundstinget gjennomføres. Forbundsstyret representerer forbundet utad. Forbundsstyret skal ha et sekretariat som ledes av en generalsekretær.

(4) Forbundsstyret kan opprette fotballkretser. Kretsene står for forvaltningen i sin region innenfor de rammer som er fastlagt av forbundsstyret og forbundstinget. Kretstinget er kretsens høyeste organ, mens kretsstyret utøver forvaltningen av kretsens virksomhet.

§ 3-5.Forbundstingets oppgaver og frister for forslag

(1) Ordinært ting skal behandle følgende saker:
a) Godkjennelse av representantenes fullmakter.
b) Vedtakelse av forretningsorden.
c) Godkjennelse av innkalling.
d) Vedtakelse av sakslisten.
e) Valg av dirigenter og en redaksjonskomité på tre medlemmer for
forbundstinget.
f) Valg av to representanter som sammen med forbundsstyret godkjenner og undertegner forbundstingets protokoll.
g) Forbundsstyrets beretning for tingperioden.
h) Avsluttede og reviderte regnskaper for forbundet.
i) Beretninger og avsluttede regnskaper for fond som hører under forbundet.
j) Forslag om anvendelse av eventuelt overskudd.
k) Forslag til endringer i forbundets lov og reglementer.
l) Andre forslag.
m) Forslag til budsjett.
n) Valg av forbundsstyre, kontrollkomité, lovkomité, doms- og sanksjonsutvalg, ankeutvalg, påtalenemnd, breddeutvalg, etisk komité, konkurranseutvalg, lisensnemnd, klagenemnd, valgkomité og representanter og vararepresentanter til NIFs ting.
o) Oppnevnelse av statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsettelse av revisors honorar.

 

§ 4-3.Styrets oppgaver

(1) Forbundsstyret leder forbundets virksomhet og skal herunder:
a) Iverksette forbundstingets beslutninger, NIFs vedtak og bestemmelser, og føre kontroll med at disse blir fulgt i kretser og klubber.
b) Vedta reglementer for forbundets virksomhet, herunder kampreglement, breddereglement, reaksjonsreglement, reklamereglement, overgangsreglement, reglement for merker, pokaler og diplomer og klubblisensreglement
Link to post
Share on other sites


Kjapp replikk; formuleringen om at forbundsstyret kan velge å ikke endre regelverket er altså med tanke på hvordan situasjonen er nå. De kan si at de "jobber med en løsning", men samtidig la være å si at de med et pennestrøk kan endre regelverket uten at det trenger å godkjennes av Fotballtinget - så lenge det ikke bryter med et tidligere vedtak Derfor er kanskje den raskeste måten å få til endringer at klubbene og NTF legger direkte press på NFF. 

Dersom det ikke går kan man som du sier fremme et forslag til Fotballtinget og jobbe rimelig hardt for å få med seg breddeklubbene. Dersom det er en eksakt ordlyd man ønsker seg i reglementet og dette blir vedtatt på tinget, må styret følge opp dette.

Link to post
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Ref. Stabæks nye nyhetsbrev på hjemmesiden.

Klubbben har en målsetning om fullsatt Nadderud i 2020, har vi noen tilsvarende målsetninger om å  fylle feltet i 2020-sessongen? 

"På feltet til Stabæk Support er det også en liten nedgang [med sessongkort], fra 55 i fjor til 45 i år på denne tiden. I fjor var det ved sesongstart 201 solgte på SS-feltet."

Dette er på ingen måte ment som noen kritikk mot noen, men har vi noen målsetning og/eller plan om hvordan vi kan få flere medlemmer og sessongkortholdere?

Link to post
Share on other sites


Dette er standard over hele landet, at supporterklubbene sliter med rekruttering. Den nye generasjonen har ikke blitt godt nok rekruttert, det er helt sikkert. 
 

nå vet ikke jeg hva styret planlegger for i år, men fokuset på at noe må gjøres har vært der i noen år alt. Så er spørsmålet bare hvordan man skal klare det, når klubben ikke har bidratt med så godt spill på banen de siste år.

Link to post
Share on other sites


Sesongkort er ikke like enkelt å autofornye som medlemskap, så vi må liksom overbevise hver enkelt på nytt hvert år. Det er selvsagt mye enklere dersom alle overbeviser seg selv, og så en venn, om å kjøpe sesongkortet først som sist :) Vi diskuterer naturligvis hva som kan gjøres for å nå ut til enda flere, og er åpne for alle innspill. 

Kanskje vi må lage en ny musikkvideo?

Link to post
Share on other sites


Tror det kan være viktig å fremheve tydeligere hva det faktisk innebærer å være medlem i stabæk support. Hva sitter man igjen med å være medlem? Hvilken verdi for klubben, spillerne og alle rundt er det faktisk at du som medlem Support stiller opp kamp etter kamp. 

Det kan være gjennom video, reportasjer fra turer, intervju med medlemmer som forteller om hvorfor de er medlem, innhold fra feltet som tifo/stemningsbilder. Vervekampanjer hvor man eks får kampbillett til halv pris om man verver et medlem, konkurranser i sosiale medier / giveaways/. 

 

Selv fornyet jeg medlemskapet mitt nå. 

https://medlem.stabaek.no/ her er linken så slipper man å lete :)

Link to post
Share on other sites


10 timer siden skrev Ace:

Hvordan er medlemstallet i Support sammenlignet med samme tid i fjor?

Vi var på denne datoen 427 medlemmer i fjor, 421 nå. Så om seks personer hiver seg rundt og melder seg inn i løpet av kvelden er vi på det samme som i fjor ?

Link to post
Share on other sites


Det var i snitt 125 Stabæk-supportere på bortekamper i 2019, en nedgang på 8 fra året før. Snitt for hele tiåret ligger på 137 (ikke medregnet 2013-sesongen i Adecco). Flest mot LSK, med 311, færrest mot Haugesund og Bodø/Glimt (5).

I snitt tok 326 bortefans turen til Nadderud, en oppgang på 10. Rosenborg og LSK fylte bortefeltet med 592 (VIF stilte 586), mens fra Ranheim kom det bare 81.

https://www.ba.no/antall-bortesupportere-i-eliteserien-2019/o/5-8-1241585

Link to post
Share on other sites


Her er en hel del statistikk om hvor mange bortesupportere som har vært til stede i sesongen 2019 

 

Stabæk-fansen borte:

Dag

Kl.

Dato

Hjem.

Borte

Ant.

Søn

1800

10.11.

LSK

Stabæk

311

Lør

1800

04.05.

Mjønd.

Stabæk

308

Lør

2030

19.10.

VIF

Stabæk

301

Fre

1900

05.07.

Godset

Stabæk

217

Søn

1800

23.06.

Kr.sund

Stabæk

154

Ons

1900

10.07.

Odd

Stabæk

142

Søn

1800

29.09.

S08

Stabæk

124

Lør

1800

24.08.

RBK

Stabæk

85

Søn

1800

21.07.

Brann

Stabæk

69

Søn

1800

07.04.

MFK

Stabæk

47

Søn

1800

03.11.

Ranheim

Stabæk

43

Tor

1800

16.05.

Viking

Stabæk

42

Søn

1800

01.12.

TIL

Stabæk

22

Søn

1800

15.09.

Glimt

Stabæk

5

2.påsk

1800

22.04.

Hauges.

Stabæk

5

Link to post
Share on other sites


1 time siden skrev odd:

Vet virkelig ikke hvor dette skal postes, men siden det er om en supporter (får jeg anta):

Kudos til mannen som syklet Tour de Finance i vakker blåstripet trøye med grønt erme i dag tidlig! Det varmet å se på en ellers kald pendlerdag.

Hehe. Sykla forbi han. Nydelig antrekk. Han hadde dratt på drakta utenpå jakka så det ut som. Må være en type som liker å glede andre.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

Mer liv fra $$
×
×
  • Create New...