Jump to content

Årsmøte i Stabæk Support for 2010


Albert
 Share

Recommended Posts


Styret i Stabæk Support innkaller med dette til årsmøte i Stabæk Support den 24. januar 2011 kl 19.00.

 

Årsmøtet er vårt høyeste organ og de viktigste belsutningene tas der, blant annet i form av budsjett, vekteksendringer og valg.

 

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 10. januar. Andre saker som ønskes behandlet må også bli sendt oss til den datoen. (Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, andre saker kun halvparten).

 

Saker meldes til meg på PM eller på albert@stabaek.no.

 

Det er særlig hvem som skal sitte i styret som opptar folk. Valget er selvsagt viktig for hvordan klubben styres. Alle i styret er på valg hvert år. Styret fordeler oppgavene seg i mellom, også leder. Det skal i henhold til vedtektene velges inntil 8 styremedlemmer.

 

$$ drives helt på frivillig basis. Styret har derfor bare plass til folk som er villig til å legge ned mange arbeidstimer.

 

Dette er hovedoppgavene (de kan naturligvis stokkes annerledes enn vi har gjort i år):

 

Styreleder

$$s daglige leder og pressetalsmann. Hovedansvaret for alt.

 

Nestleder

Bistår leder, særlig på presseområdet.

 

Sikkerhetssjef

Sikkerhetssjefsfunksjonen innebærer deltakelse på kampmøter (tre timer før kamp) og kontakt med klubbenes sikkerhetsvakter og politi (både hjemme og borte). Er leder for $ Tribunepoliti.

 

Medlemsansvarlig

Ansvar for salg av medlemsskap og sesongkort.

 

Tursjef

Ansvarlig for borteturer og et nettverk av bussjefer.

 

Tifosjef

Ansvarlig for tifo på kamper, leder av tifogruppen. Også kontaktperson mot forsangerne.

 

I tillegg har vi oppgaver med effekter, kontakt med Onkel Blaa, vi har hatt en egen kontaktperson mot SFK, en Forumansvarlig mm

 

Har du forslag til styremedlemmer, eller ønsker å komme med andre innspill tar valgkomiteen disse imot med glede på PM - kontakt Slum.

 

Gjeldende vedtekter er vedlagt.

Vedtekter_Stabaek_Support_2009.doc

Edited by Albert
Link to post
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Skjønner at uregistrerte bruker ikke får åpnet vedlegg. Nå syns jeg - som prinsipp - at medlemmer bør være registrerte brukere...

 

Men uansett - her er gjeldende vedtekter i $$ i klartekst:

Vedtekter for Stabæk Support gjeldene fra 14. Januar 2010

 

§ 1. Organisasjonens navn er Stabæk Support. Formålet med Stabæk Support er på alle tenkelige måter å støtte Stabæk Fotball på veien mot størst mulig sportslig suksess.

 

§ 2. Stabæk Support er en uavhengig supporterklubb for Stabæk Fotball. Stabæk Support skal ha takhøyde til å omfatte alle Stabæksupportere og inkludere subkulturer.

 

§ 3. Stabæk Support skal ivareta medlemmenes interesser overfor relevante organer som Stabæk IF, Stabæk Fotball ASA, NFF , andre supporterklubber og kamparrangører. Stabæk Support skal arbeide aktivt for supporternes rettigheter gjennom medlemsskap i NSA.

 

§ 4. Stabæk Support skal legge forholdene til rette for best mulig å støtte Stabæk Fotball ved størst mulig oppmøte, sanger, arrangementer etc.

 

§ 5. Medlemmene skal få fyldig informasjon om Stabæk Supports aktiviteter primært via www.stabaek.no og SMS.

 

§ 6. Stabæk Support skal arrangere turer til Stabæk Fotball sine serie og cupkamper i inn og utland. På enkelte turer kan det være aldersgrense.

 

§ 7. Stabæk Support skal arbeide for best mulig tribuneplassering til best mulige vilkår på egne felt for våre medlemmer, både stå og sitteplasser.

 

§ 8. Stabæk Support skal arbeide for å skaffe gode billetter til alle Stabæk Fotballs serie og cupkamper i inn og utland.

 

§ 9. Medlemskap

Alle som er enige i Stabæk Support sin målsetning kan tegne medlemskap. Kun enkeltmedlemmer kan registreres. Medlemskapet er gyldig fra den dato kontingent er mottatt av Stabæk Support sin kasserer eller ved gyldig poststempel og gjelder det kalenderåret innbetalingen har skjedd, eller påfølgende kalenderår ved forhåndskjøp av medlemskap. For å oppebære fulle rettigheter må innbetaling skje før 1. april i det år betalingen gjelder for. Utmelding i perioden, skal skje skriftlig.

 

§ 10. Stabæk Support medlemmer plikter å holde seg innenfor NSAs regler for god supporterskikk, Stabæks Supports turreglement, samt henstillinger/anvisninger gitt av Stabæk Supports styremedlemmer, turansvarlige og vakter.

 

§ 11. Medlemmer som ikke overholder bestemmelsene som gitt under §10 kan, av styret, ekskluderes eller suspenderes og/eller gjøres ansvarlig, også økonomisk for sine handlinger. Medlemmer som på annen måte enn nevnt i §10 opptrer på en måte som bringer Stabæk support og/eller Stabæk Fotball i vanry, kan også ekskluderes. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

 

§ 12. Stabæk Supports øverste organ er årsmøtet som avholdes mellom 1 januar og 15 februar hvert år. Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Innkalling skal skje senest 21 dager før årsmøtet. Stemmeberettige på ordinært årsmøtet er alle som året før, var medlemmer i henhold til §9. Det er ikke anledning til å avgi stemme via fullmakt. Medlemmer som ikke var medlemmer året før, men har betalt medlemskontingent for året årsmøtet avholdes, har møte og talerett, men ingen stemmerett. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, har styret lov til å oppnevne en erstatter.

 

Årsmøtet skal ha følgende agenda:

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer

B) Godkjenning av innkalling

c) Godkjenning av saksliste

d) Valg av ordstyrer

e) Valg av referent

2. Behandling av Styrets årsberetning

3. Behandling av Regnskap

4. Fastsettelse av neste års kontingent

5. Behandling av Budsjett

6. Behandling av innkomne forslag

7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

B) kasserer/regnskapsfører

c) revisor

d)valgkomité

 

§ 13. Styret konstituerer seg selv.

 

§ 14. Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter etter å ha vært oppført på sakslisten ved utsendelse av denne. Vedtektsendringer krever 2/3 -to tredjedels - flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 15. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 -to- ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen. På ekstraordinært årsmøte kan alle som har betalt kontingenten pr. møtedato avgi stemme.

 

§ 16. All bruk av Stabæk Support navn eller logo krever skriftlig tillatelse fra styret i Stabæk Support.

Link to post
Share on other sites

  • 3 weeks later...

HUSK ÅRSMØTE MANDAG KL 19.00

 

- Store endringer i styret?

- Nye vedtekter?

- God grunn til mandagspils!

 

Vi sees!

 

Dørene (og kranene) åpner kl 18.00. Adgang kun for medlemmer av Stabæk Support (i 2010 og/eller 2011).

 

SALG AV MEDLEMSSKAP OG SESONGKORT FOR 2011

Edited by Albert
Link to post
Share on other sites


Styret i Stabæk Support består av 8 personer, hvor hver enkelt ofte har konkrete oppgaver. 5 styremedlemmer trekker seg ved dette årsmøtet, med forskjellige begrunnelser. Noen flytter, noen har for mange andre oppgaver og noen vil prioritere annerledes. Det er ikke valgkomiteens oppfatning at styremedlemmer trekker seg pga konflikt i $ eller mot Stabæk Fotball.

 

Valgkomitèen vil derfor komme med følgende innstilling på årsmøtet i kveld:

 

Jonas Benkow - Styreleder/talsmann

Håkon Sandboe- Web

Marthe Harlem - Medlemsservice

Morten Dahl - Effekter/NSA/tifo

Bjørn Christensen - Turer/tifo

Johan Haavik - Øl og damer

Hans Petter Spæren - Sikkerhet/Medlemsservice

Mathias Skovli Pettersen - Tifo

 

Styremedlemmene fordeler arbeidsoppgavene seg i mellom. Det vi har listet opp er en blanding av hva personene ønsker å jobbe med og hva valgkomitèen mener de er best egnet å ha som ansvarsområde.

Edited by Slum
Link to post
Share on other sites


Det er kommet forslag om å vedtektsfeste aldersgrensen på feltet. For å endre vedtektene må 2/3 stemme for det.

 

Samtidig er det kommet forslag til å åpne for folk under 14 år på ståfeltet. Dette er et ordinært forslag, og trenger bare rent flertall for å bli vedtatt.

 

Men - uansett når vi behandler det innkomne forslaget, vil en eventuell beslutning på vedtektsforslaget påvirke dette.

 

Styret kommer derfor til å foreslå at vedtektsendringene behandles før innkomne forslag. Det betyr at dersom forslaget om å innføre aldersgrense i vedtekektene faller, kan (må) forslaget om å oppheve aldersgrensen behandles etterpå.

 

På den måten holder vi orden på debatten - om et flertallet (2/3) vil ha en aldersgrense på feltet, er det unødvendig å behandle forslaget om opphevelsen av denne.

Link to post
Share on other sites


Vi legger ut referatet fra årsmøtet fortløpende i denne tråden, bare for å gi litt service til dere som av merkelige grunner ikke kommer på Blaa. Dere kan derimot ikke stemme eller få meningen deres med i debatten. :)

Link to post
Share on other sites


Referat fra årsmøte i Stabæk Support - 24. januar 2011.

 

Antall tilstede ved møtestart: 57.

 

Saksliste:

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer

Godkjenning av innkalling

c) Godkjenning av saksliste

d) Valg av ordstyrer

e) Valg av referent

2. Behandling av Styrets årsberetning

3. Behandling av Regnskap

4. Fastsettelse av neste års kontingent

5. Behandling av Budsjett

6. Behandling av innkomne forslag

7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

c) revisor

d)valgkomité

 

Albert ønsket velkommen.

 

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer Godkjent uten innsigelser.

 

Godkjenning av innkalling

Godkjent uten innsigelser.

c) Godkjenning av saksliste

Godkjent med å bytte om sak 6 og sak 7, slik at vedtekter behandles først.

 

d) Valg av ordstyrer

Albert presenterte seg som kandidat, og ble valgt.

 

e) Valg av referent

Gjermund ble valgt referent ved akklamasjon

 

2. Behandling av Styrets årsberetning

Gjermund gikk gjennom denne på glitrende vis.

 

Det kom spørsmål og kommentarer fra salen fra Richard Jansen, Håkon Harstad, Geir Tidemann. Det ble også utløst en debatt angående blussing og bøtelegging av medlemmer.

 

3. Behandling av Regnskap

Frode Møll la frem regnskapet for Stabæk Support og revisor Richard godkjente regnskapet, og nesten ingen sovnet.

 

4. Fastsettelse av neste års kontingent

5. Behandling av Budsjett

6. Behandling av innkomne forslag

7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

c) revisor

d)valgkomité

Link to post
Share on other sites


Referat fra årsmøte i Stabæk Support - 24. januar 2011.

 

Antall tilstede ved møtestart: 57.

 

Saksliste:

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer

Godkjenning av innkalling

c) Godkjenning av saksliste

d) Valg av ordstyrer

e) Valg av referent

2. Behandling av Styrets årsberetning

3. Behandling av Regnskap

4. Fastsettelse av neste års kontingent

5. Behandling av Budsjett

6. Behandling av innkomne forslag

7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

c) revisor

d)valgkomité

 

Albert ønsket velkommen.

 

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer Godkjent uten innsigelser.

 

Godkjenning av innkalling

Godkjent uten innsigelser.

c) Godkjenning av saksliste

Godkjent med å bytte om sak 6 og sak 7, slik at vedtekter behandles først.

 

d) Valg av ordstyrer

Albert presenterte seg som kandidat, og ble valgt.

 

e) Valg av referent

Gjermund ble valgt referent ved akklamasjon

 

2. Behandling av Styrets årsberetning

Gjermund gikk gjennom denne på glitrende vis.

 

Det kom spørsmål og kommentarer fra salen fra Richard Jansen, Håkon Harstad, Geir Tidemann. Det ble også utløst en debatt angående blussing og bøtelegging av medlemmer.

 

3. Behandling av Regnskap

Frode Møll la frem regnskapet for Stabæk Support og revisor Richard godkjente regnskapet, og nesten ingen sovnet.

 

4. Fastsettelse av neste års kontingent

Priser for medlemskap 2011:

– Medlemmer født i 1992 eller tidligere: 150,-

– Medlemmer født i 1993, 94, 95, 96 eller 97: 100,-

– Medlemmer født i 1998 eller senere: 50,-

 

5. Behandling av Budsjett

 

6. Behandling av innkomne forslag

7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

c) revisor

d)valgkomité

Link to post
Share on other sites


Referat fra årsmøte i Stabæk Support - 24. januar 2011.

 

Antall tilstede ved møtestart: 57.

 

Saksliste:

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer

Godkjenning av innkalling

c) Godkjenning av saksliste

d) Valg av ordstyrer

e) Valg av referent

2. Behandling av Styrets årsberetning

3. Behandling av Regnskap

4. Fastsettelse av neste års kontingent

5. Behandling av Budsjett

6. Behandling av innkomne forslag

7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

c) revisor

d)valgkomité

 

Albert ønsket velkommen.

 

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer Godkjent uten innsigelser.

 

Godkjenning av innkalling

Godkjent uten innsigelser.

 

c) Godkjenning av saksliste

Godkjent med å bytte om sak 6 og sak 7, slik at vedtekter behandles først.

 

d) Valg av ordstyrer

Albert presenterte seg som kandidat, og ble valgt.

 

e) Valg av referent

Gjermund ble valgt referent ved akklamasjon

 

2. Behandling av Styrets årsberetning

Gjermund gikk gjennom denne på glitrende vis.

 

Det kom spørsmål og kommentarer fra salen fra Richard Jansen, Håkon Harstad, Geir Tidemann. Det ble også utløst en debatt angående blussing og bøtelegging av medlemmer.

 

3. Behandling av Regnskap

Frode Møll la frem regnskapet for Stabæk Support og revisor Richard godkjente regnskapet, og nesten ingen sovnet.

 

Spørsmål ved Jan Fredrik.

 

4. Fastsettelse av neste års kontingent

Albert la frem neste års kontigent.

 

Priser for medlemskap 2011:

– Medlemmer født i 1992 eller tidligere: 150,-

– Medlemmer født i 1993, 94, 95, 96 eller 97: 100,-

– Medlemmer født i 1998 eller senere: 50,-

 

5. Behandling av Budsjett

Albert la frem budsjett for 2011. Litt gjesping bakerst i salen, men mange fulgte nøye med.

Kommentar fra Geir Tideman, Finn Alvarstein, Gjermund, Richard, svar fra Albert.

Budsjett ble vedtatt uten endringer.

 

Pause: 2014

7. Vedtektsendringer

 

6. Behandling av innkomne forslag

 

8. Valg av tillitsmenn

 

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

 

c) revisor

 

d)valgkomité

Link to post
Share on other sites


Referat fra årsmøte i Stabæk Support - 24. januar 2011.

 

Antall tilstede ved møtestart: 57.

 

Saksliste:

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer

Godkjenning av innkalling

c) Godkjenning av saksliste

d) Valg av ordstyrer

e) Valg av referent

2. Behandling av Styrets årsberetning

3. Behandling av Regnskap

4. Fastsettelse av neste års kontingent

5. Behandling av Budsjett

6. Behandling av innkomne forslag

7. Vedtektsendringer

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

c) revisor

d)valgkomité

 

Albert ønsket velkommen.

 

1. Konstituering

a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer

Godkjent uten innsigelser.

 

Godkjenning av innkalling

Godkjent uten innsigelser.

 

c) Godkjenning av saksliste

Godkjent med å bytte om sak 6 og sak 7, slik at vedtekter behandles først.

 

d) Valg av ordstyrer

Albert presenterte seg som kandidat, og ble valgt.

 

e) Valg av referent

Gjermund ble valgt referent ved akklamasjon

 

2. Behandling av Styrets årsberetning

Gjermund gikk gjennom denne på glitrende vis.

 

Det kom spørsmål og kommentarer fra salen fra Richard Jansen, Håkon Harstad, Geir Tidemann. Det ble også utløst en debatt angående blussing og bøtelegging av medlemmer.

 

3. Behandling av Regnskap

Frode Møll la frem regnskapet for Stabæk Support og revisor Richard godkjente regnskapet, og nesten ingen sovnet.

 

Spørsmål ved Jan Fredrik.

 

4. Fastsettelse av neste års kontingent

Albert la frem neste års kontigent.

 

Priser for medlemskap 2011:

– Medlemmer født i 1992 eller tidligere: 150,-

– Medlemmer født i 1993, 94, 95, 96 eller 97: 100,-

– Medlemmer født i 1998 eller senere: 50,-

 

5. Behandling av Budsjett

Albert la frem budsjett for 2011. Litt gjesping bakerst i salen, men mange fulgte nøye med.

Kommentar fra Geir Tideman, Alzheimer, Gjermund, Richard, svar fra Albert.

Budsjett ble vedtatt uten endringer.

 

Pause klokken 2014

 

7. Vedtektsendringer

Albert presenterte forslagene som er kommet inn.

Forslag fra Fritjof Denneche på paragraf 6 ble vedtatt.

Innhold: Stabæk Support har som mål å arrangere turer til Stabæk Fotball sine serie og cupkamper i inn og utland. På enkelte turer kan det være aldersgrense.

Forslag fra Alzheimer på paragraf 7 ble ikke vedtatt:

Lengre debatt om forslaget, Håkon Harstad, Bjørn C, Gjermund, Bendix, Alzheimer, Geir Tideman, Hanne Marit, Jan Fredrik. I tillegg var det tilløp til store muntlige protester på innlegget.

Forslaget: Medlemmer som ikke har fylt 14 år innen 1. januar i sesongen tillates ikke å kjøpe sesongkort på Stabæk Supports felt.

Forslag fra styret på ny paragraf 13 ble vedtatt.

Jonas Potter la frem forslaget, spørsmål av Geir T, Hans Petter, Alzheimer, Marius C, Jonas, Alzheimer, Richard, Geir T og Alzheimer.

Valg av styremedlemmer skal gjennomføres slik at det velges personer med henblikk på hvilken type styreverv kandidatene er egnet til og selv ønsker å ha i styret. Det skal velges blant de kandidater som ønsker samme styreverv.

Valg av styremedlemmer gjennomføres på følgende måte:

 

1. Valgkomiteen og ordstyrer redegjør for de funksjoner som behøves for å drifte Stabæk Support.

2. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Øvrige medlemmer som ønsker å stille til valg annonserer sitt kandidatur.

3. De medlemmer som stiller til valg redegjør for hvilken funksjon de ønsker å inneha som styremedlem.

4. Kandidatene grupperes etter funksjon. Deretter velges det blant kandidatene i disse gruppene.

 

Funksjonene nedenfor skal velges av årsmøtet, mens resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte.

1. Leder

2. Sikkerhetsansvarlig

3. Medlemsserviceansvarlig

4. Turansvarlig

 

6. Behandling av innkomne forslag

Forslag fra Håkon Harstad falt:

Å fjerne aldersgrense på sesongkort på Stabæk Support.

 

Onkel Blaa, Sabina fra OB ønsker fornyet samarbeid med Stabæk Support. Inviterer derfor til møte 21. februar på Onkel Blaa.

 

8. Valg av tillitsmenn

a) 6-8 styremedlemmer

kasserer/regnskapsfører

Sven Erik la frem innstillingen fra valgkomiteen:

Jonas Benkow - Styreleder/talsmann

Håkon Sandboe- Web

Marthe Harlem - Medlemsservice

Morten Dahl - Effekter/NSA/tifo

Bjørn Christensen - Turer/tifo

Johan Haavik - Øl og damer

Hans Petter Spæren - Sikkerhet/Medlemsservice

Mathias Skovli Pettersen - Tifo

 

Kasserer Frode Møll, revisor Richard Jansen.

 

Spørsmål fra: Alzheimer, Elin og Mette.

Styremedlemmene presenterte seg selv, og ble valgt ved akklamasjon.

 

d)valgkomité

Albert la frem forslag til valgkomite:

Albert Bårnes (leder)

Sven Erik

Helene Husvik

Edited by Alzheimer
Skirveleif på mitt navn
Link to post
Share on other sites


höres kanskje rart ut men jeg er ikke kjent med alle som ble valgt.

kan dere nye skrive litt om dere selv?

födselsdato og litt om seg selv burde vaere nok. gjerne litt om hvordan dere synes fotball burde vaere/hva slags support/tifo dere elsker og hva som er deres maal som styremedlem.

 

ellers takker jeg albert, gjermund og thomas for innsatsen.

Link to post
Share on other sites


höres kanskje rart ut men jeg er ikke kjent med alle som ble valgt.

kan dere nye skrive litt om dere selv?

födselsdato og litt om seg selv burde vaere nok. gjerne litt om hvordan dere synes fotball burde vaere/hva slags support/tifo dere elsker og hva som er deres maal som styremedlem.

Det kommer!

Link to post
Share on other sites


höres kanskje rart ut men jeg er ikke kjent med alle som ble valgt.

kan dere nye skrive litt om dere selv?

födselsdato og litt om seg selv burde vaere nok. gjerne litt om hvordan dere synes fotball burde vaere/hva slags support/tifo dere elsker og hva som er deres maal som styremedlem.

 

ellers takker jeg albert, gjermund og thomas for innsatsen.

 

 

Støtter dette, takker også Albert for en god jobb og til Thomas, som forøvrig sa noe veldig fornurlig på årsmøtet i går om alle de som hadde hatt med seg barna på fotballkamp i barnevogn. Og trolig satt flere av de samme som ble trillet frem og tilbake i barnevogn og flasket opp med rop og sanger om Stabæk i salen og stemte for forslaget om aldergrense på supportfeltet . Fantastisk og tenke på.. De harvel den erfaring til og uttale seg om saken.

Jeg vil også takke de som gjorde det mulig og stemme ned den vedteksendring om aldergrense på feltet vårt.

Et klokt og viktig valg! Stabæk support hadde blitt den eneste supporterklubben med aldregrense på feltet sitt i tippeligaen.

 

Til Gjermund så vil jeg ønske han også lykke til videre.men sitter igjen med et spørsmål om hva som er forskjellen på og være på kamp under fjorten år med sesongkort eller løsbillett kjøpt i porten? Fikk dessverre ikke spurt han i plenum i går!!

 

 

Så da vil jeg ønske det nye styret lykke til videre. Håper at styremedlemmene har vilje til samarbeid langt utenfor Onkel blaa sitt område.

Tenk rekrutering og mangfold.

 

Så til slutt.. En bønn til alle dere med barn som ikke er velkommen på feltet til Stabæk Support .. Ikke meld barna inn i support .Spar den 50 lappen og sett pengene inn på konto til konfirmasjonen eller bruk pengene på barn i nød andre steder i verden.

Link to post
Share on other sites


Jeg vil også takke de som gjorde det mulig og stemme ned den vedteksendring om aldergrense på feltet vårt.

Et klokt og viktig valg! Stabæk support hadde blitt den eneste supporterklubben med aldregrense på feltet sitt i tippeligaen.

 

Til Gjermund så vil jeg ønske han også lykke til videre.men sitter igjen med et spørsmål om hva som er forskjellen på og være på kamp under fjorten år med sesongkort eller løsbillett kjøpt i porten? Fikk dessverre ikke spurt han i plenum i går!!

 

 

Så da vil jeg ønske det nye styret lykke til videre. Håper at styremedlemmene har vilje til samarbeid langt utenfor Onkel blaa sitt område.

Tenk rekrutering og mangfold.

 

Så til slutt.. En bønn til alle dere med barn som ikke er velkommen på feltet til Stabæk Support .. Ikke meld barna inn i support .Spar den 50 lappen og sett pengene inn på konto til konfirmasjonen eller bruk pengene på barn i nød andre steder i verden.

 

Jeg stemte i mot vedtektsendringen da jeg er helt enig i at dette er for voldsomt. Det vil være tullete å være avhengig av 2/3 flertall for å endre dette. Jeg stemte dog i mot ditt forslag om regelendring. Men mulig jeg vil endre synspunkt med tiden, men akkurat nå ønsker jeg status quo.

 

Uansett er det vel ikke så voldsomt stort problem så lenge ungene kan være med inn på enkeltbillett? Det blir jo feil å si at de ikke er velkomne på feltet vårt.

 

Men poenget mitt: hvorfor i huleste oppfordre til boikott av supporterklubben du er medlem av fordi flertallet av medlemmene ikke er enig med deg på ett punkt? Du får godta demokratiet og heller jobbe for synspunktet ditt. Å jobbe for å frata supporterklubben medlemmer kan da på ingen måte gavne hverken deg selv, barna dine eller fotballklubben du er glad i?

Link to post
Share on other sites


höres kanskje rart ut men jeg er ikke kjent med alle som ble valgt.

kan dere nye skrive litt om dere selv?

födselsdato og litt om seg selv burde vaere nok. gjerne litt om hvordan dere synes fotball burde vaere/hva slags support/tifo dere elsker og hva som er deres maal som styremedlem.

Det kommer!

fint :)

Link to post
Share on other sites


Jeg vil også takke de som gjorde det mulig og stemme ned den vedteksendring om aldergrense på feltet vårt.

Et klokt og viktig valg! Stabæk support hadde blitt den eneste supporterklubben med aldregrense på feltet sitt i tippeligaen.

 

Til Gjermund så vil jeg ønske han også lykke til videre.men sitter igjen med et spørsmål om hva som er forskjellen på og være på kamp under fjorten år med sesongkort eller løsbillett kjøpt i porten? Fikk dessverre ikke spurt han i plenum i går!!

 

 

Så da vil jeg ønske det nye styret lykke til videre. Håper at styremedlemmene har vilje til samarbeid langt utenfor Onkel blaa sitt område.

Tenk rekrutering og mangfold.

 

Så til slutt.. En bønn til alle dere med barn som ikke er velkommen på feltet til Stabæk Support .. Ikke meld barna inn i support .Spar den 50 lappen og sett pengene inn på konto til konfirmasjonen eller bruk pengene på barn i nød andre steder i verden.

 

Jeg stemte i mot vedtektsendringen da jeg er helt enig i at dette er for voldsomt. Det vil være tullete å være avhengig av 2/3 flertall for å endre dette. Jeg stemte dog i mot ditt forslag om regelendring. Men mulig jeg vil endre synspunkt med tiden, men akkurat nå ønsker jeg status quo.

 

Uansett er det vel ikke så voldsomt stort problem så lenge ungene kan være med inn på enkeltbillett? Det blir jo feil å si at de ikke er velkomne på feltet vårt.

 

Men poenget mitt: hvorfor i huleste oppfordre til boikott av supporterklubben du er medlem av fordi flertallet av medlemmene ikke er enig med deg på ett punkt? Du får godta demokratiet og heller jobbe for synspunktet ditt. Å jobbe for å frata supporterklubben medlemmer kan da på ingen måte gavne hverken deg selv, barna dine eller fotballklubben du er glad i?

Du har misforstått poenget: Jeg oppfrodrer ikke til boikott av support. Det jeg skriver er at jeg oppfordrer foreldre eller de under 14 år og bruke pengene på noe annet enn og være støttemedlem i noe som egentlig ser på de som drittunger som ikke foreldre og forestte kan passe på.

HAr support null medlemmer under 14 år så slipper vi diskusjonen om hvor farlig det er å være på det livlige og farlige supportfeltet på Telenor Arena.

Det kan behøver man ikke bekymre seg på årsmøtet hvor egentlig de samme drittungene er invitert og bekymre seg overalkolinntaket til de andre " voksne " medlemmene.

 

Så min oppfordring for å lette styrets vanskelige valg er at de under 14 år bruker pengene på noe annet , kanskje sette de inn på sperret konto slik atde kan kjøpe sesongkort når de engang blir så " store " atde kan menge segmed fiffen på supportfeltet.

Der er poenget.

Til alle andre over 14 år : løp som gærninger, kjøp sesongkort før feltet blir fylt opp.

Link to post
Share on other sites


 

 

3. Behandling av Regnskap

Frode Mølmen Nilsen la frem regnskapet for Stabæk Support og revisor Richard godkjente regnskapet, og nesten ingen sovnet.

 

 

Fint om jeg kan få en oversikt over de som faktisk sovnet. Ellers kan nevnes at Stabæk har innbetalt de 125000 kr vi var lovet. Dermed har vi kun en fordring på 1 kr.

Link to post
Share on other sites


Foreslår følgende vedtektsendring til neste årsmøte (ca. januar 2012):

 

"Personer som ikke er minst 14 år i sesongen tillates kun på Stabæk Supports felt i følge med og under oppsyn av foresatte."

 

For øvrig har man vel andre arkiver for årsmøtereferater med navngitte personer enn åpne forum? Skal dere legge ut styrereferater her også framover?

Link to post
Share on other sites


Foreslår følgende vedtektsendring til neste årsmøte (ca. januar 2012):

 

"Personer som ikke er minst 14 år i sesongen tillates kun på Stabæk Supports felt i følge med og under oppsyn av foresatte."

 

For øvrig har man vel andre arkiver for årsmøtereferater med navngitte personer enn åpne forum? Skal dere legge ut styrereferater her også framover?

 

Ja til postjournal!

Link to post
Share on other sites


 

For øvrig har man vel andre arkiver for årsmøtereferater med navngitte personer enn åpne forum? Skal dere legge ut styrereferater her også framover?

Hvor skulle man ellers legge et årsmøtereferat enn på et åpent forum? Styrereferat er vel strengt tatt bare for styret.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Årsmøte i Stabæk Support for 2010
×
×
  • Create New...