Jump to content

Årsmøte Stabæk Support, Onkel Blaa, 12. januar kl. 1900


gsk
 Share

Recommended Posts


Alle medlemmer av Stabæk Support er herved invitert til å delta på årsmøtet i Stabæk Support. Dette er foreningens høyeste organ og bestemmer det viktigste. Det viktigste er styre i supporterklubben, budsjett, fullmakter og andre saker som medlemmer og styre ønsker behandlet.

 

Som den faste leser har fått med seg har valgkomiteen allerede begynt, og kommer med sin innstilling til styre for foreningen for 2017. Årets styre vil foreslå budsjett, legge frem beretning og regnskap.

 

Det er allerede varslet at vi skal behandle en revidering av vedtektene til Stabæk Support og et konkret forslag til fullmakt til styret for bruk av penger til Stabæk Support.

 

Hold av datoen, få dere barnevakt. I tillegg til det formelle pleier det ofte å dukke opp en Stabækprofil eller være rykter om spillere eller det som skjer på brakka. Lurer du på noe, eller har lyst til å fremme forslag?Skriv det i denne tråden.

Edited by Maya
Link to post
Share on other sites


Ingen dustete aldersgrense, regner jeg med? :)

 

Det er ingen aldersgrense på årsmøtet. Personer som har betalt medlemskontingent for 2016 har møte-, tale- og stemmerett. Personer som, før årsmøtet avholdes, har betalt medlemskontingent for 2017 har møte- og talerett, men ingen stemmerett.

Link to post
Share on other sites

  • 4 weeks later...

 

 

Jeg har lyst til å fremme et forslag.

Antar at forslag til årsmøtet sendes til styret2016@stabaek.no

Send forslag til maya@stabaek.no

Hun har oversikt.

Man kan fint sende til styret2016@stabaek.no også.

 

Minner om at årsmøtet starter kl 19, og ikke kl 18 som det stod tidligere som overskrift.

Link to post
Share on other sites


Vedtektsendringer

Styret vil på dagens årsmøte foreslå endringer i vedtektene til Stabæk Support. Endringene vil bli gjennomgått på årsmøtet.

Vedlagt følger utkast til nye vedtekter som vil være gjenstand for gjennomgang/drøfting på årsmøtet, samt en presentasjon som forklarer endringene og vil danne basis for diskusjonen.

Edit: Nye vedtekter er vedtatt med endinger. Vedleggene er fjernet for unngå tvil om hva som er gjeldende vedtekter.

Link to post
Share on other sites


Litt uoversiktlig dette, I Vedtekter.ppt står gamle og nye med forskjellig skrift?

 

Jeg leste den nederste først og ble gledelig overrasket men et par ting reagerer jeg på.

Det kan ikke selges medlemskap og dermed heller ikke sesongkort før etter nyttår. Man kan altså ikke kjøpe sesongkort til noen i julepresang. Bør ikke det endres til etter sesongslutt? For noen år siden var stabæk i så økonomiske problemer at vi ble innstendig oppfordret til å kjøpe sesongkort fortest mulig, etter sesongslutt, det vil ikke være mulig med en slik vedtekt.

 

Valg. 4 stillinger blir konstituert av styret selv, kan vi ikke heller gå tilbake til det gamle systemet der vi velger dem til en spesifikk stilling, så stemmer valg og vedtekter med praksis.

Valgkomiteen foreslår personer til styret. Vi velger dem så inn, uten å vite noe som helst om dem, hva de står for eller hvilke ambisjoner de har for sitt år i styret.(offisielt vet vi ikke en gang hva de skal ha for ansvarsområde)

Det bør kreves at kandidatene tar en liten presentasjon av seg selv før valget. Dessuten bør det være krav om at valgkomiteen legger frem sitt forslag min f.eks 72 timer før Årsmøtet. Det har skjedd fler ganger at valgkomiteens instilling ikke har blitt fremlagt før kandidatene blir presentert på årsmøtet.

 

Referat: Det står ingen ting om referat i vedtektene. Dette bør jo være tilgjengelig for medlemene f.eks min 2 uker etter årsmøtet. Vi skal bare noen få år tilbake for å finne et tilfelle der en person, som knapt noen viste hvem var, ble valgt og navnet til vedkommende har aldri ble offentliggjort, verken på forum eller i noe offentlig tilgjengelig referat.

 

Halvårsmøte: Kan vi innføre halvårsmøte, f.eks i løpet av august, der styret redegjør for aktivitene i første halvår, der det er mulig å stille spørsmål til styret og det presenteres halvårsregnskap og aktivitetsjustert budsjett. Ikke alle ar, de siste årene har regnskapet vært helt ajour, dette vil være en god anledning til å finne det ut. Etter som vedtektsendringer bare kan gjøres på ordinært årsmøte, så vil et halvårsmøte kunne brukes til dette. I dag opplever vi at folk vi ikke vet noe om, presenteres på årsmøtet, så gjør de en dårlig jobb i et år og kan "desverre" ikke være tilstede på årsmøtet der de går av. De må dermed aldri stå til ansvar for sine "ugjerninger" i styret.

 

Marius Clausen

 

P.S. Vi kan desverre ikke være tilstede på Årsmøtet da vi er i Polen.

Link to post
Share on other sites


Litt uoversiktlig dette, I Vedtekter.ppt står gamle og nye med forskjellig skrift?

 

Presentasjonen skal gjennomgås på årsmøtet og kan nok fremstå litt uoversiktlig når det ikke følger med en muntlig forklaring. Beklager det, men still gjerne spørsmål hvis noe er uklart.

 

Det kan ikke selges medlemskap og dermed heller ikke sesongkort før etter nyttår.

 

Det er ikke riktig. "Medlemskapet er personlig og gyldig for det året medlemskort er utstedt." Altså "for", ikke "i". Vi kan utstede medlemskort for 2018 i 2017 osv. Når det gjelder sesongkort selges dette av klubben, og her har vi påvirkningsmulighet, men ingen beslutningsmyndighet.

 

Øvrige kommentarer kan drøftes på årsmøtet, men jeg minner om at forslag til endringer skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet, jf. gjeldende vedtekter § 12.

Link to post
Share on other sites


Har det ikke vært ganske vanlig at innstilte personer presenterer seg selv på årsmøtet da, Marius? Jeg er enig i at de som velges inn bør presentere seg og fortelle om hvilket arbeidsområde de er tiltenkt (for en plan er det jo som regel, også for de postene styret konstituerer selv), men spørs om akkurat dette trenger å vedtektsfestes... Uansett, den fristen er ute for i år.

Link to post
Share on other sites


Referat fra Årsmøte i Stabæk Support 2016

Onkel Blaa, Bekkestua, 12. januar 2017, kl. 19:00

1. Konstituering
a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer.
Godkjent uten merknader.

b ) Godkjenning av innkalling
Godkjent uten merknader.

c) Godkjenning av saksliste
Godkjent uten merknader.

d) Valg av ordstyrer
Gjermund Skaar er valgt ved akklamasjon.

e) Valg av referent
Jan Fredrik B. Strandlie er valgt ved akklamasjon.

2. Behandling av styrets årsberetning
Gjermund Skaar holder styrets årsberetning. Årsmøtet tar beretningen til etterretning. Spørsmål stilles og besvares. Det kommer en del innspill fra salen, som tas til etterretning.

3. Behandling av regnskap
Regnskapet fremlegges av regnskapsfører. Regnskapet godkjennes enstemmig.
Revisor fremlegger sin revisjonsberetning. Den taes til etterretning av årsmøtet.

4. Behandling av neste års kontingent
Styrets forslag: Beholde årets satser. 200 kroner (18+) og 100 kroner (under 18).
Forslaget er enstemmig vedtatt.

5. Behandling av budsjett
Gjermund Skaar redegjør for Styrets budsjettforslag.

Tilleggsforslag til “Inntekter”: Endre “Renter” fra “12 000” til “8 000”, signert Simen Bergo.
Tilleggsforslag til “Utgifter”: Endre “NSA” fra “4 500” til “2 000”, signert Gjermund Skaar.

Budsjett enstemmig vedtatt med begge tilleggsforslag.

6. Behandling av innkomne forslag
Ingen inkomne forslag.

7. Vedtektsendringer
Simen Bergo redegjør for Styrets helhetlige forslag til nye Vedtekter.

Endringsforslag til § 8 i styrets forslag: Stryke “foreta handlinger som er egnet til å svekke organisasjonens omdømme eller”, signert Bente Bjørndal.
Endringsforslag til § 9 i styrets forslag: Legge til “Styrets vedtak står frem til klagen er behandlet på Årsmøtet.” i 3. avsnitt, signert Jan Fredrik B. Strandlie.

 

Begge endringsforslagene ble vedtatt enstemmig.


Vedtektene i sin helhet, med de to ovenstående endringsforslagene, ble vedtatt enstemmig.

8. Valg av tillitsmenn
a) 6-8 styremedlemmer
Valgkomiteen presenterer sin innstilling.

Leder: Bjørnar Posse Sandboe
Sikkerhetsansvarlig: Anette Vogt Sæther
Medlemsserviceansvarlig: Simen Bergo
Turansvarlig: Ashkan Zeinalzadeh

Ingen andre forslag. Samtlige valgt ved akklamasjon.

Fire øvrige styremedlemmer som styret selv tildeler arbeidsoppgaver:
Magnus Gerlyng
Petter Harsem
Gunnar Westlund
Maya Olsen

Ingen andre forslag. Samtlige valgt ved akklamasjon.

b ) Kasserer/regnskapsfører
Styrets innstilling: Lars Roar Frøyland

Valgt ved akklamasjon.

c) Revisor
Styrets innstilling: Dagfinn Haldorsen

Valgt ved akklamasjon.

d) Valgkomité
Styrets innstilling: Sven Erik Lund, Morten Dahl og Maria M. Borgersen

Samtlige valgt ved akklamasjon.

Nyvalgt leder, Bjørnar Posse Sandboe, avslutter og hever møtet.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

Årsmøte Stabæk Support, Onkel Blaa, 12. januar kl. 1900
×
×
  • Create New...