Bjørnar Posse Sandboe

Styreleder og direktørdirektør
posse@stabaek.no
+47 932 89 158
(Helst SMS)

Marius Skaugård

Effekt- og tifodirektør
marius@stabaek.no
+47 406 18 515

Jonas Myrmo

Tur- og butikkdirektør
jonas@stabaek.no
+47 416 66 980

Maya Olsen

Sikkerhetsdirektør
maya@stabaek.no
+47 452 87 694

Ashkan Zeinalzadeh

Arrangementsdirektør
ashkan@stabaek.no
+47 459 13 413

Dr. Lars Roar Frøyland

Økonomidirektør
penger@stabaek.no

Magnus Haug Ruud

SoMe- og designdirektør
magnus@stabaek.no

Jørgen Schønberg-Grevbo

Dame- og tifodirektør
jorgen@stabaek.no
+47 958 53 443

Maria Borgersen

Arrangementsdirektør
maria@stabaek.noVedtekter for Stabæk Support

Sist vedtatt på årsmøtet 08.02.2024

Org.nr.: 990 060 193

§ 1. Navn

Organisasjonens navn er Stabæk Support.

§ 2. Formål

Formålet med Stabæk Support er på alle tenkelige måter å støtte Stabæk Fotball på veien mot størst mulig sportslig suksess.

§ 3. Uavhengighet

Stabæk Support er en uavhengig supporterklubb for Stabæk Fotball.

§ 4. Inkludering

Stabæk Support skal ha stor takhøyde og inkludere alle Stabæk-supportere, herunder subkulturer.

§ 5. Medlemskap

Alle Stabæk-supportere kan tegne medlemskap i Stabæk Support. Medlemskapet er personlig og gyldig for det året medlemskort er utstedt. Utmelding skal skje skriftlig.

§ 6. Organisasjonens forpliktelser

Stabæk Support skal:

 1. legge forholdene til rette for best mulig støtte til Stabæk Fotball ved størst mulig oppmøte, sanger, arrangementer etc.
 2. arrangere borteturer til Stabæk Fotballs serie- og cupkamper i inn- og utland, såfremt det er økonomisk forsvarlig.
 3. arbeide for best mulig tribuneplassering til best mulige vilkår på Stabæk Fotballs hjemmebane.
 4. ivareta medlemmenes interesser overfor relevante organer som Stabæk IF, Stabæk Fotball AS, NFF, andre supporterklubber og kamparrangører.
 5. arbeide aktivt for supporternes rettigheter gjennom medlemskap i NSA.


§ 7. Medlemmenes rettigheter

Stabæk Supports medlemmer:

 1. har adgang til Stabæk Supports felt på Stabæk Fotballs hjemmebane.
 2. kan delta på borteturer i regi av Stabæk Support.
 3. kan delta på medlemsmøter, supportercuper og andre arrangementer i regi av Stabæk Support.
 4. skal få fyldig informasjon om Stabæk Supports aktiviteter, primært via www.stabaek.no, www.facebook.com/stabaeksupport, nyhetsbrev per e-post og informasjon via SMS.
 5. Rettigheter vil kunne innskrenkes som følge av aldersgrense eller omstendigheter utenfor organisasjonens kontroll.


§ 8. Medlemmenes forpliktelser

Stabæk Supports medlemmer:

 1. plikter å holde seg innenfor NSAs regler for god supporterskikk, Stabæks Supports turreglement, samt henstillinger/anvisninger gitt av Stabæk Supports styremedlemmer, turansvarlige og vakter.
 2. skal ikke påføre organisasjonen unødige kostnader.
 3. skal ikke komme med utsagn som hetser, trakasserer eller krenker noen på grunn av etnisitet eller seksuell orientering.


§ 9. Eksklusjon m.m.

Medlemmer som ikke overholder bestemmelsen i § 8 kan ekskluderes fra Stabæk Support, samt holdes økonomisk ansvarlig for sine handlinger. Eksklusjonssak kan fremmes skriftlig ovenfor styret av et medlem, eller åpnes av styret på eget initiativ.

Vedtak om eksklusjon innebærer at medlemmets rettigheter bortfaller og at nytt medlemskap ikke kan tegnes. Eksklusjonen bør være tidsbegrenset og skal stå i rimelig forhold til adferden som sanksjoneres. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert informasjon om hvilket faktum som er lagt til grunn og hvilket punkt i § 8 som er overtrådt. Den som foreslås ekskludert skal få mulighet til å uttale seg før vedtak fattes.

Vedtak om eksklusjon fattes av styret og krever 2/3 flertall blant styremedlemmene. Styrets vedtak kan påklages av den ekskluderte. Klagen skal behandles på påfølgende årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Styrets vedtak står frem til klagen er behandlet. Årsmøtets vedtak er endelig.

§ 10. Styrets økonomiske disposisjoner

Styret skal foreta forsvarlige økonomiske disposisjoner innenfor budsjettet som er vedtatt av årsmøtet.

Økonomiske disposisjoner utover budsjettet som er vedtatt av årsmøtet, kan bare foretas når de anses nødvendige for å fremme organisasjonens formål, jf. § 2, eller for å sikre at organisasjonen overholder sine forpliktelser, jf. § 6. Disposisjonen må være forsvarlig ut fra organisasjonens økonomiske stilling og skal vedtas av et enstemmig styre.

§ 11. Årsmøte

Stabæk Supports øverste organ er årsmøtet som skal avholdes mellom 1. januar og 15. februar hvert år. Innkalling skal skje senest 21 dager før årsmøtet.

Stemmeberettigede på ordinært årsmøte er fremmøtte som innehar gyldig medlemskap for foregående år i henhold til § 5. Andre fremmøtte, som er medlemmer året årsmøtet avholdes, har møte og talerett, men ingen stemmerett.

Årsmøtet skal ha følgende agenda:

 1. Konstituering:
  a) Godkjenning av fremmøtte medlemmer
  b) Godkjenning av innkalling
  c) Godkjenning av saksliste
  d) Valg av ordstyrer
  e) Valg av referent
 2. Behandling av styrets årsberetning
 3. Behandling av regnskap
 4. Fastsettelse av neste års kontingent
 5. Behandling av budsjett
 6. Behandling av innkomne forslag
 7. Vedtektsendringer
 8. Valg av tillitsmenn:
  a) 7-9 styremedlemmer
  b) valgkomité

 9. § 12. Valg av styremedlemmer og revisor

  Valg av styremedlemmer skal gjennomføres slik at det velges personer med henblikk på hvilken type styreverv kandidatene er egnet til og selv ønsker å ha i styret. Det skal velges blant de kandidater som ønsker samme styreverv.

  Valg av styremedlemmer gjennomføres på følgende måte:

  1. Valgkomiteen og ordstyrer redegjør for de funksjoner som behøves for å drifte Stabæk Support.
  2. Valgkomiteen presenterer sin innstilling. Øvrige medlemmer som ønsker å stille til valg annonserer sitt kandidatur.
  3. De medlemmer som stiller til valg redegjør for hvilken funksjon de ønsker å inneha som styremedlem.
  4. Kandidatene grupperes etter funksjon. Deretter velges det blant kandidatene i disse gruppene.

  Følgende funksjoner skal konstitueres av årsmøtet:

  1. Leder
  2. Sikkerhetsansvarlig
  3. Turansvarlig
  4. Kasserer
  5. Revisor

  Resten av styret konstituerer seg selv på påfølgende styremøte. Dersom et styremedlem går ut av styret i løpet av perioden, skal styret oppnevne en erstatter.

  Det sittende styret skal oppnevne revisor i løpet av året og i tide til at revisor kan levere sin beretning på det følgende årsmøtet.


  § 13. Vedtektsendringer

  Forslag til vedtektsendringer skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

  Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinære årsmøter. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer. Vesentlige endringer av organisasjonens formål, jf. § 2, krever tilslutning fra alle fremmøtte, stemmeberettigede medlemmer.

  § 14. Ekstraordinært årsmøte

  Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er bekjentgjort i innkallingen.

  Stemmeberettigede på ekstraordinært årsmøte er alle fremmøtte som er medlemmer ved møtets begynnelse.

  Alltid. Uansett.